Daň z nabytí nemovitých věcí

Je daň z nabytí ve výši 4% procenta, kterou platí kupující zrušena nebo ne?

 

Odpustím si poznámky o morálnosti této daně a pokusím se vnést trochu světla o tom, jak to s tou daní v současné době je. 

Bohužel poslední dobou vidím spoustu článků i od makléřů, kteří tvrdí, že daň z nabytí je zrušena.

Bohužel daň zrušená zatím není! 

A vlastně nikdo neví, zda zrušena skutečně bude.  

Ministryně financí Alena Schillerová na konci března pronesla, že ji tato daň nedává smysl a bude usilovat o její zrušení. Poté se zhruba měsíc nic nedělo. 

Vláda 30.04.2020 schválila návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Je to první krok ke zrušení, ale bohužel ne definitivní. Byl schválen pouze návrh zákona, ale ne zákon jako takový. Aby mohl být schválen musí postoupit do dalšího legislativního procesu.

Návrh zákona musí být předložen poslanecké sněmovně, kdy se tak ale stane zatím nevím, nikde se mi nepodařilo nic dohledat. 

Ve zkratce

Pokud by měl být zákon schválen, je navrhnuto:

- zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

- prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmu z 5 let na 10 let

- nebude možné u nových hypotečních úvěrů si odečítat úroky od základu daně

 

Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí nyní?

Jak je patrno z předchozích slov, stále platí, že kupující má povinnost daň z nabytí nemovitých věcí uhradit, pokud není osvobozen dle Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Daňové přiznání se podává do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci, práva stavby nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno. Pokud je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí, tak je povinnost podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

Jak je to s podáním daňového přiznání v období souvisejícím s pandemií?

 

 

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle § 32 a § 33 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí“), a poplatníkům platícím daň z nabytí nemovitých věcí podle § 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), nebo platícím daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy podle § 44 zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání, pokud bude daňové přiznání podáno do 31. 8. 2020, a dále se promíjí úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z nabytí nemovitých věcí nebo na záloze, jejímž prostřednictvím se tato daň platí, za podmínky, že dojde k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň nejpozději dne 31. 8. 2020.

V praxi to znamená, že poplatníkům, kteří podali v uplynulém období na katastrální úřad návrh na vklad listiny (resp. změnu vlastnických práv), na základě které dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, do katastru nemovitostí a vklad práva byl proveden v prosinci 2019, vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do 31. 3. 2020 a v uvedené lhůtě daň zaplatit. Pokud tito poplatníci podají daňové přiznání a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020, nebudou muset platit pokutu za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ani úrok z prodlení. Obdobně se postupuje v případech, kdy lhůta pro podání daňového přiznání a pro splatnost daně připadá na konec dalších měsíců v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

V případě, že ve vztahu k uvedenému období podal poplatník žádost o posečkání nebo splátky, přičemž není rozhodné, zda se jedná o případy, kdy bylo v rozhodném období povoleno posečkání na delší období než do dne 31. 8. 2020, a daňový subjekt přesto daň do 31. 8. 2020 uhradí, bude mu prominut úrok z posečkané částky.

V případech, kdy si daňový subjekt požádá a bude mu povoleno posečkání na delší období než do dne 31. 8. 2020 a daňový subjekt v této lhůtě předmětné platební povinnosti neuhradí, lze úrok z posečkané částky prominout na základě individuální žádosti podle § 259b daňového řádu. Pokyn D-44 v návaznosti na pokyn D-21.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan_z_nabyti_nemovitych_veci

autor článku: Michal Růžička